Visi

"Peneraju pembangunan sosioekonomi negara yang inklusif, progresif dan mampan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat." 

Misi

"Merancang, melaksana, memantau dan menilai dasar serta program dan projek pembangunan secara holistik ke arah keberhasilan matlamat pembangunan sosioekonomi negara."

Objektif

  • Merancang pembangunan sosioekonomi secara komprehensif ke arah pertumbuhan mampan dan inklusif
  • Mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan melalui pengagihan peruntukan secara berkesan
  • Memantapkan pemantauan dan penilaian dasar, program serta projek pembangunan berasaskan outcome
  • Meningkatkan kecekapan sebagai pemudah cara dengan pihak berkepentingan
  • Memantapkan kapasiti dan kebolehan organisasi ke arah penyampaian perkhidmatan yang berkesan